تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
تا افق را نظاره خواهم کرد


استرس..استرس..استرس...

امید..امید...امید

آدما...آدما...آدما

چشماشون..

آسو نویس ۱۴ بهمن ۹۶ ، ۱۸:۵۶ ۲ ۴۴

هوا که آرام شد به خوشحالی هایمان فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که دنیا جای عجیبی است،هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و در عین حال همه چیز قابل پیش بینی است.
مدام میدوی و میدوی و گاهی میرسی و گاهی هم نمیرسی...در بین راه زمین میخوری و بلندت میکنند...امیدوار میشوی و ناامید میشوی...پر و خالی میشوی...
با آدم هایی روبه رو میشوی...که هیچ کدامشان شبیه هم نیستند و دقیقا شبیه هم هستند،دنیا مکان عجیبی است...پر از تعادل است و تعادلی ندارد...


نویسندگان